Zakres czynności notarialnych

Notariusz, jako osoba zaufania publicznego obowiązany jest do należytej dbałości o zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne. Zadaniem notariusza jest przy zachowaniu bezstronności sporządzanie dokumentów  prawnych zawierających zgodną wolę stron, (którymi są osoby fizyczne i prawne).

Do zakresu usług świadczonych przez naszą Kancelarię należy:

1. Sporządzanie aktów notarialnych, obejmujących m.in.:alt

 • umowy sprzedaży,
 • umowy darowizny,
 • umowy dożywocia,
 • umowy przenoszące własność nieruchomości,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy warunkowe,
 • umowy zamiany,
 • umowy spółki,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • testamenty,
 • akty poddania się egzekucji.

2. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;

3. Sporządzanie poświadczeń;

 • umowy własnoręczności podpisów,
 • umowy dożywocia, dokumentów (kopii wierzytelnej),
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu,

4. Doręczanie oświadczeń;

5. Spisywanie protokołów;

6. Sporządzanie protestów weksli i czeków;

7. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;

8. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;

9. Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Każdą czynność wykonujemy z należytą starannością i dbałością o interesy stron zgodnie z wymogami przepisów prawa i etyki zawodowej